Vzťah testosterónu a kognitívnych funkcií u matematicky nadaných ľudí.

Authors: Aneta Kubranská 1    Silvia Lakatošová 1    Jaroslava Durdiaková 1,2    Andrej Harinek 1    Peter Celec 2,3,4    Daniela Ostatníková 1   
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta UK Bratislava, Bratislava, SR    2 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, UK Bratislava    3 Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, UK Bratislava    4 Ústav molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 992
ISBN: 978-80-970712-6-4

Pohlavné hormóny ovplyvňujú priestorové funkcie a hrajú dôležitú úlohu v patogenéze autizmu. Cieľom štúdie bolo zistiť, či sa matematicky nadaní jedinci odlišujú v hladinách pohlavných hormónov, priestorových schopnostiach a miere autistických čŕt od kontrolnej skupiny. Do štúdie sa zapojilo 33 žien a 39 mužov s priemerným vekom 23,51 z matematicky nadanej populácie. Kontrolnú skupinu tvorilo 170 žien a 70 mužov s priemerným vekom 21,23. Hladiny pohlavných hormónov boli stanovené metódou ELISA. Citlivosť androgénového receptora bola určená meraním počtu CAG opakovaní v prvom exóne génu pre androgénový receptor metódou PCR-fragmentovej analýzy. Schopnosť mentálnej rotácie bola vyšetrená testom mentálnej rotácie (Vandenberg and Kuse, MRT) a výskyt autistických čŕt bol stanovený dotazníkovou metódou (Autistický kvocient).

Matematicky nadaní muži mali signifikantne nižšie hladiny testosterónu (P<0,0001), signifikantne vyššie skóre mentálnej rotácie (P<0,01) a vyšší autistický quocient (P<0,05) oproti kontrolnej skupine. Ženy z matematicky nadanej skupiny mali signifikantne nižší testosterón (P<0,0001) a vyššie skóre v mentálnej rotácii (P<0,01) oproti ženám z kontrolnej skupiny. Nezaznamenali sme rozdiel medzi hladinami estradiolu v kontrolnej a matematicky nadanej skupine ani rozdiel v citlivosti androgénového receptora u oboch pohlaví.

Matematicky nadaní jedinci mali lepšie skóre v mentálnej rotácii a vyššiu mieru autistických čŕt v porovnaní s kontrolnou skupinou, avšak koreláciu medzi slinným testosterónom a mentálnou rotáciou sme nezaznamenali. Uvedené výsledky možno diskutovať vo vzťahu k prenatálnym hladinám pohlavných hormónov.

Kľúčové slová: testosterón, mentálna rotácia, autistické črty, androgénový receptor.

Štúdia bola podporená grantmi APVV 0254-11, APVV-0253-10.