Komplexy Au3+ a AuNC@HIS s polysacharidmi

Authors: Monika Kvaková 1    Marián Antalík 1,2   
1 Katedra biochémie ÚCHV, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 040 11 Košice, Slovenská republika    2 Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 988
ISBN: 978-80-970712-6-4

Zlato a jeho zlúčeniny tvoria triedu biologicky aktívnych látok vykazujúcich vysokú stabilitu vo fyziologických podmienkach. V súčasnosti sa zlúčeniny zlata využívajú v klinickej praxi ako zložka liečiv na reumatickú artritídu, taktiež majú potenciál pri liečbe rakovinových ochorení, HIV, malárie, bronchiálnej astmy a úspešne bola dokázaná aj ich anti-amyloidná aktivita1,2.

Zlato v podobe nanoklastrov (AuNC) (<2nm) je netoxické a fotostabilné, a tak vhodné na monitorovanie biologických procesov. Vďaka svojím malým rozmerom a možnosti povrchovej modifikácie ligandom nám umožňuje zaviesť AuNC priamo do bunkového jadra, čo je veľkým prínosom pri detekcii biomolekúl a cielenom transporte liečiv3. Medzi perspektívne prenášače liečiv patrí aj heparín, ktorý má dôležitú úlohu v mnohých fyziologických a patologických procesoch, ako napr. rast a diferenciácia buniek, zápalové procesy, imunitná odpoveď, transport lipidov a zrážanie krvi4.

Cieľom našej práce bolo pripraviť netoxické a fotostabilné zlato, tzv. „zeleným“ spôsobom, v podobe nanoklastrov, pripravených redukciou HAuCl4 L-histidínom  (AuNC@HIS) (<2nm). L-histidín plní úlohu redukčného a zároveň stabilizačného činidla5. Výhodou takto pripravených AuNC je, že vykazujú zreteľný fluorescenčný signál. Aplikáciou rôznych excitačných vlnových dĺžok dochádzalo ku posuvu emisného spektra, čím sme zistili, že počas syntézy vzniklo široké spektrum veľkostí AuNC@HIS. V prípade ďalších aplikácií AuNC@HIS, napr. v interakcii s biopolymérmi, je potrebné ich prečistenie a získanie jednotnej veľkostnej kategórie. Taktiež sme študovali interakciu samotného Au3+ s polysacharidmi obsahujúcimi kladne alebo záporne nabité skupiny. Hypochrómne posuny v absorpčných pásoch zlata po interakcií s heparínom a chitosanom odhalili tvorbu komplexov. Takto pripravené komplexy so zlatom môžu byť zaujímavé z hľadiska potenciálnych prenášačov liečiv.

Táto práca vznikla za podpory grantu VEGA 2/0025/12, APVV-0280-11, VVGS-2013-127 a VVGS PF-2013-114.
[1] Tiekink, E. R. Gold Bull 2003, 36, 53-67
[2] Antosova, A., Gazova, Z., Fedunova, D.,et. al., Mater. Sci. Eng., C 2012, 32, 2529-2535
[3] Wen, X., Yu, P., Toh, Y.-R., and Tang, J., J. Phys. Chem. C 2013, 117, 3621-3626
[4] Chen, Z., Wang, Z., Chen, X., Xu, H., and Liu, J., J. Nanopart. Res. 2013, 15, 1-9
[5] Yang, X., Shi, M., Zhou, R., et al., Nanoscale 2011, 3, 2596-2601