Biologicko-morfologická variabilita plodov Castanea sativa Mill. na vybraných lokalitách v oblasti Modrého Kameňa

Authors: Michal Pástor 1    Tibor Benčať 1   
1 Katedra plánovania a tvorby krajiny, Fakulta ekológie a environmentalistiky,Technická univerzita vo Zvolene   
Year: 2014
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 983
ISBN: 978-80-970712-6-4

Gaštan jedlý (Castanea sativa Mill.) patrí medzi introdukovaný druh, ktorý sa pestuje ako významná ovocná drevina v sadoch, súkromných záhradách, no úspešne sa rozšírila aj do lesných porastov ako melioračná a medonosná drevina. Medzi najväčšie a najznámejšie oblasti pestovania gaštana jedlého na Slovensku, patrí oblasť Modrého Kameňa. Práve v tejto oblasti má gaštan jedlý najvhodnejšie podmienky na pestovanie. Špecifická poloha na rozhraní Krupinskej planiny a Ipeľskej kotliny, rozdielne mikroklimatické pomery a hlavne dlhodobé pestovanie podmienili, že na relatívne malom území je sústredená vysoká variabilita plodov gaštana jedlého. Plody boli získané na troch najväčších lokalitách výskytu gaštana jedlého, a to v katastrálnych územiach obcí Modrý Kameň, Plachtince a Príbelce. Priemerný tvarový index plodov na všetkých troch lokalitách bol 111,26. Prevažoval priečne elipsovitý tvar plodov. Plody gaštana jedlého sa vyznačovali vysokou premenlivosťou hlavne vo farbe, lesku a ochlpení plodov. Aj napriek súčasným klimatickým zmenám a ochoreniam, ktoré postihujú túto drevinu, je nevyhnutné prijať také opatrenia, aby variabilita gaštana jedlého v oblasti Modrého Kameňa utrpela čo najmenšie straty a bola zachovaná  pre nasledujúce generácie.