Možnosti kombinácie kvapalinovej chromatografie s atómovými spektrálnymi detekčnými technikami

Authors: Simona Procházková 1    Radoslav Halko 1   
1 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra analytickej chémie, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 969
ISBN: 978-80-970712-6-4

V rámci analytickej chémie sa venuje stále väčšia pozornosť stanoveniu prvkov na stopových a ultrastopových koncentračných úrovniach v širokom spektre chemických látok. Cieľom práce je štúdium možností prepojenia kvapalinovej chromatografie v kombinácii s atómovými spektrálnymi detekčnými technikami, ako jedným z možných nástrojov na špeciačnú analýzu, pre stanovenie iónov kovov a ich organicky viazaných foriem v reálnych biologických a environmentálnych vzorkách. V súčasnosti je aplikácia priamych techník na stanovenie a zároveň špeciáciu chemických látok, napríklad v biologických vzorkách nie postačujúca vzhľadom na ich relatívne nízku citlivosť. Preto novšie metódy využívajú spájanie (kombináciu) viacerých techník. Princíp kombinácie týchto techník je založený na kombinácií vysoko rozlišovacích separačných techník s prvkovo alebo molekulovo špecifickými detektormi. Použitie kombinácie techník umožňuje stanovenie stopových a ultrastopových koncentračných úrovni analyzovaných toxických a esenciálnych prvkov, ale i selektívne stanovenie všetkých prítomných fyzikálno-chemických foriem stanovovaného prvku. Medzi najpoužívanejšie rozhrania pre prepojenie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie a atómovej spektrometrie môžeme zaradiť techniky založené na generácii hydridov, zhmlovače a rôzne typy sprejov s účinnejším prevedením kvapalnej fázy na aerosól. Výber typu rozhrania závisí od typu vzorky, typu použitého atomizátora ako aj od typu použitej techniky atómovej spektrometrie. Momentálne riešeným problémom je vývoj vhodných rozhraní medzi týmito kombinovanými technikami. Prepojenie týchto dvoch techník nám umožní dosiahnuť požadovanú citlivosť detekcie s reálnymi časmi analýz, čo nám umožní úspešne vyriešiť analytické problémy, najmä pri špeciácii prvkov v biologických vzorkách.

Táto práca bola podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied - projekt VEGA 1/0852/13, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - projekt APVV-0583-11 a Grantom UK UK/308/13. Táto práca je taktiež čiastočným výsledkom projektu VVCE-0070-07 riešeným v období 2008 - 2011.