Vplyv podávania metformínu a Pycnogenolu® na rozvoj poškodenia nervov u diabetických potkanov

Authors: Renáta Baginová 1    Stanislava Jankyová 1   
1 FaF UK, Bratislava   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 967
ISBN: 978-80-970712-6-4

ÚVOD: Hyperglykémia počas diabetu spôsobuje rozklad glukózy na toxické terminálne látky, čím poškodzuje myelín nervov a vedie k zníženiu rýchlosti motorického nervového vedenia. Tento stav následne vedie k vzniku diabetickej polyneuropatie (1). Enzým AMP-aktivovaná proteínkináza (AMPK) je zodpovedný za reguláciu energetickej homeostázy v bunke. Komplex AMPK je citlivý na zmenu pomeru AMP:ATP, čím pôsobí ako senzor energetických zmien (stresové stavy , oxidačný stres, hyperosmolarita) (2). Počas diabetu dochádza práve k vzniku oxidačného stresu, čím sa urýchľuje rozvoj diabetických komplikácií.

CIEĽ: Cieľom práce bolo porovnanie vplyvu antioxidantu PYCNOGENOLU®, antidiabetika metformínu, alebo ich kombinácie, na expresiu myelín bázického proteínu (MBP) a AMP-kinázy (AMPK) v sedacom nerve u potkana po premedikácii týmito látkami.

METODIKA: Diabetes mellitus bol navodený intraperitoneálnou aplikáciou streptozotocínu Wistar potkanom (3x25 mg/kg). Sledované látky boli podávané počas 8 týždňov. Následne boli zvieratá usmrtené a bol im odobratý sedací nerv. Metódou Western Blotting a imunodetekciou sme detegovali expresiu proteínov AMPK a MBP v sedacom nerve.

VÝSLEDKY: Expresia AMPK v nerve neliečených zvierat vykazovala signifikantný pokles oproti zdravým kontrolným zvieratám. Liečba diabetických zvierat PYCNOGENOLOM®, metformínom, prípadne ich vzájomnou kombináciou, viedla k zvýšeniu expresie AMPK v nervoch v porovnaní s neliečenými diabetickými zvieratami. Jedine skupina zvierat liečená monoterapiou s metformínom viedla k signifikantne zvýšenej expresii spomínaného proteínu. Expresia MBP bola u neliečených diabetických zvierat v sedacom nerve signifikantne znížená oproti zdravým kontrolným zvieratám. Aplikovaním monoterapie PYCNOGENOLU®, resp. metformínu, sme u diabetických zvierat zaznamenali nárast v expresii MBP v porovnaní s neliečenými diabetickými zvieratami. Aj pri kombinovanom liečebnom postupe s PYCNOGENOLOM® a metformínom bola expresia MBP v neurónoch diabetických zvierat zvýšená v porovnaní s neliečenými diabetickým potkanom, pričom ale nie až tak výrazná ako pri monoterapiách.

ZÁVER: Expresia AMPK bola najvýraznejšia u diabetických zvierat, ktorým bol podávaný metformín. Môže to byť dôsledkom reparácie energetickej homeostázy, kde má práve tento enzým regulačnú funkciu. Expresiu MBP signifikantne zlepšili látky použité v monoterapii, hoci aj v prípade liečby kombináciou týchto dvoch liečiv sme pozorovali nárast expresie MBP, táto však nebola potvrdená štatistickou signifikanciou. Dôvodom vplyvu PYCNOGENOLU® na expresiu MBP by mohla byť jeho výrazná antioxidačná vlastnosť na neuronálne bunky. Obe farmakologické intervencie u diabetických zvierat by mohli byť asociované s prevenciou, alebo regresiou diabetickej neuropatie.

Projekt bol podporený grantom UK/32/2010 a FaF UK 12/2012.
(1) Fulton, Daniel, Pablo M Paez a Anthony T Campagnoni. The multiple roles of myelin protein genes during the development of the oligodendrocyte. ASN NEURO. 2010, 2(1), s. 25-37.
(2) Claret, M. a kol. AMPK is essential for energy homeostasis regulation and glucose sensing by POMC and AgRP neurons. Journal of Clinical Investigation. 2007, 117(8), s. 2325-2336.