Analýza proteómu leukocytov pomocou iónovej pasce v spojení so zápalovými markermi

Authors: Veronika Kováčová 1    Ivan Talian 1    Peter Bober 1    Martina Chmelová 1    Elena Tothová 1,2    Adriana Kafková 3    Ján Sabo 1   
1 Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko    2 Klinika hematoonkológie FN a LF OU, Ostrava , Česká Republika    3 HEMKO s.r.o, Hematologická a okohematologická ambulancia, Košice, Slovensko   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 960
ISBN: 978-80-970712-6-4

Leukocyty sú významné bunky imunitného systému a proteíny vyskytujúce sa v leukocytoch zohrávajú dôležitú úlohu v procese vzniku alebo priebehu ochorenia. Cieľom nášho výskumu sa stali markery zápalu, ktoré sú vo zvýšenej miere exprimované pri chorobe, avšak v nízkej koncentrácii sú aj súčasťou buniek leukocytov v organizme s nedokázaným ochorením. Uskutočnili sme proteomický profil buniek leukocytov dobrovoľníkov, ktorých výsledky testov nevykazovali žiadne známky malignity. Proteíny sme precipitovali acetónom a identifikovali pomocou elektrosprejovej hmotnostnej spektrometrie. Určili sme 310 proteínov, ktoré sme rozdelili podľa funkcie do skupín. Podarilo sa nám identifikovať 6 zápalových markerov, medzi ktoré patria: proteíny S100-A8 a S100-A9, azurocidín, neutrophil gelatinase associated lipocalin, myeloperoxidáza a integrín beta-2. Proteomická analýza leukocytov sa ukazuje ako sľubný nástroj na sledovanie zmien v organizme a stanovenie markerov spojených so zápalom.

Práca vznikla na základe finančnej podpory Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ pri riešení projektu s ITMS kódom: 26220220143 (100%).