Nočne podávaný resveratrol pôsobí prevenčne v experimentálnej rakovine prsníka

Authors: Mária Mekková 1    Terézia Kisková 1    Zuzana Jedželovská 1    Vlasta Demečková 1   
1 Ústav biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   
Year: 2014
Section: Open section for students
Abstract No.: 958
ISBN: 978-80-970712-6-4

Resveratrol je prírodný fytoalexín prítomný v šupke a semenách mnohých druhov ovocia, ako čučoriedky, moruša či červené hrozno. K jeho najvýznamnejším vlastnostiam patria antioxidačné účinky, spájajúce sa z minulosti s fenoménom zvaným Francúzsky paradox. Okrem schopnosti chrániť zdravé bunky pred vznikom reaktívnych foriem kyslíka (ROS), dokáže tento polyfenol vyvolať smrť nádorových buniek rôznymi mechanizmami, napríklad navodením oxidačného stresu a zvýšením hladiny ROS (1). Jeho anti/prooxidačné vlastnosti sa zdajú byť výrazne časovo a dávkovo závislé aj v in vivo podmienkach (2). Cieľom tejto práce bolo analyzovať chemopreventívny účinok nočne podávaného resveratrolu na chemicky indukovanú mamárnu karcinogenézu samíc potkanov Sprague-Dawley. V experimente bolo použitých 31 samíc vo veku 30 dní (Velaz, Únetice, ČR) adaptovaných na obrátený svetelný režim a rozdelených do štyroch skupín. Prvú skupinu (n = 9) tvorili samice, ktorým bol podaný NMU karcinogén a denne podávaný resveratrol rozpustený v 10% etanole per os v tmavej fáze dňa; druhej skupine (n = 8) bol podaný NMU karcinogén a denne 10% etanol per os. Tretia skupina bola neliečená a bol jej podaný iba NMU karcinogén (n = 8); štvrtú skupinu tvorili intaktné zdravé zvieratá (n = 6). V dávke 100 mg/kg hmotnosti zvieraťa resveratrol štatisticky významne predĺžil nástup rakoviny prsníka, tzv. latenčnú periódu, približne o mesiac (P<0,01), čo by u človeka mohlo predstavovať až jeden rok. Spolu s predĺženou latenciou bolo pozorované aj signifikantné zníženie frekvencie nádorov voči kontrolnej skupine (P<0,05), pričom u dvoch samíc (22%) sa nevyskytoval žiaden nádor. Imunohistochemické farbenie odhalilo, že všetky vyšetrované nádory boli estrogén pozitívne; resveratrol zvýšil podiel exprimovaných estrogénových receptorov α ku β a tým vyvolal oxidačný stres v nádorových bunkách (3) vedúci k zníženému objemu mamárnych nádorov (P<0,05). Zároveň sme popri zvýšenej hladine mRNA pre časový gén Per2 zaznamenali pokles hladiny mRNA pre estrogénový receptor α v skupine zvierat s nočne podávaným resveratrolom. Z výsledkov vyplýva, že resveratrol podávaný v tmavej časti dňa by mohol svojimi prooxidačnými účinkami v nádorovom tkanive navodiť bunkovú smrť. Potvrdenie tohto potenciálu by mohlo byť významným krokom pre jeho využitie v klinickej praxi.

Táto práca bola podporená Vnútorným grantovým systémom UPJŠ (VVGS-2013-97; VVGS-PF-2013-77).
1. A. Ahmad, F.A. Syed, S. Singh et al.: Toxicol Lett. 15 (2005) 1-12.
2. W. Gadacha, M. Ben-Attia, D. Bonnefont-Rousselot et al.: Redox Rep. 14 (2009) 154-8.
3. P. Garcia-Roves, J.M. Huss, D.D. Han et al.: Proc Natl Acad of Sci U S A. 104 (2007) 10709-13.