Vplyv testosterónu na prežívanie lásky v romantických vzťahoch u mladých mužov

Authors: Jaroslava Durdiaková 1    Ivana Koborová 2    Lucia Kukulová 1    Daniela Ostatníková 1    Peter Celec 2   
1 Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika    2 Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 957
ISBN: 978-80-970712-6-4

Literatúra poskytuje zaujímavé dôkazy o asociácii medzi hladinami testosterónu a rodinným statusom [1]. Prepojenie medzi testosterónom a rodinným životom možno interpretovať dvomi spôsobmi. Jednou z možností je, že partnerské vzťahy ovplyvňujú náš hormonálny systém, a tak menia aj hladiny testosterónu. V prospech tohto predpokladu svedčí fakt, že hladiny testosterónu sa výrazne ale dočasne menia v obdobiach partnerských zmien, počas zamilovanosti, pri rozvode a pod [2]. Alternatívne, samotné hladiny testosterónu môžu predurčovať jednotlivca k vytvoreniu dlhodobých zväzkov a k životu vo vzťahu. Zadaní muži dlhodobo žijúci v partnerstve majú hladiny testosterónu nižšie ako slobodní nezadaní muži. Možno predpokladať, že nižší vplyv testosterónu u nich vedie k túžbe po stabilite, vzájomnom prepojení a intimite. Vyššie hladiny testosterónu naopak vedú k intenzívnejšiemu vyhľadávaniu opačného pohlavia, striedaniu partnerov, k zvýšenej túžbe po zbližovaní, vyššej miere žiarlivosti a kompetície [3]. V našej práci sme sledovali ako miera pôsobenia testosterónu ovplyvňuje vzor správania sa pri prežívaní lásky v romantických vzťahoch u mladých zdravých mužov. Cieľom bolo otestovať, či sa zmeny v hladinách testosterónu odrazia aj na spôsobe chápania a prežívania lásky. Organizačnému vplyvu je mozog vystavený v skorých štádií vývinu prenatálne, kedy dochádza k formovaniu, programovanie neurálnych štruktúr a k trvalým zmenám v organizácii mozgu, ktorá sa neskôr premieta do správania [11]. Ukázali sme, že prenatálny vplyv testosterónu má vplyv aj na spôsob prežívania lásky. Vyšší pomer 2D:4D indikujúci slabší prenatálny účinok testosterónu pozitívne ovplyvňuje romantické vnímanie lásky v partnerských vzťahoch (R2 = 0.25, P = 0.04). Vyšší počet CAG opakovaní v prvom exóne génu pre androgénový receptor spojený s nižšou mierou androgénovej signalizácie vedie k altruistickým prejavom lásky (R2 = 0.28, P = 0.03). Korelácie medzi hladinami testosterónu v plazme a romantickou láskou neboli štatisticky významné (R2 = -0.12, P = 0.10). Naša práca je dôkaz, že prejavy lásky u mužov sú ovplyvnené mierou pôsobenia testosterónu prenatálne aj mierou androgénovej signalizácie počas života.

1. van Anders SM and Watson NV, Testosterone levels in women and men who are single, in long-distance relationships, or same-city relationships. Horm Behav, 2007. 51(2): p. 286-91.
2. Marazziti D and Canale D, Hormonal changes when falling in love. Psychoneuroendocrinology, 2004. 29(7): p. 931-6.
3. van Anders SM and Watson NV, Relationship status and testosterone in North American heterosexual and non-heterosexual men and women: cross-sectional and longitudinal data. Psychoneuroendocrinology, 2006. 31(6): p. 715-23.