Charakterizácia izolátov kvasiniek a vláknitých húb z májovej bryndze a sudovaného ovčieho hrudkového syra

Authors: Nikoleta Šaková 1    Martina Koňuchová 1    Andrea Puškárová 2    Mária Bučková 2    Tomáš Grivalský 2    Domenico Pangallo 2    Ľubomír Valík 1   
1 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU    2 Ústav molekulárnej biológie, SAV   
Year: 2014
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 956
ISBN: 978-80-970712-6-4

V predkladanej práci sme sa zaoberali molekulárnou charakterizáciou čistých eukaryotických kultúr získaných z bryndze, sudovaného ovčieho hrudkového syra, vyrobeného z nepasterizovaného surového mlieka. Sledovali sme tiež hydrolytický účinok izolovanej mikroflóry, ktorý sme analyzovali použitím špecifických platňových testov. Lipolytický účinok mikroorganizmov bol sledovaný na Spirit Blue médiu s prídavkom Tweenu 80 a proteolytická schopnosť vybraných eukaryotov bola pozorovaná na Milk agare s prídavkom sterilného mlieka. Z izolátov čistých kultúr sme extrahovali DNA a analyzovali metódami založenými na PCR reakcii. V práci sme aplikovali primery určené na amplifikáciu vymedzeného medzerníkového ITS regiónu ribozomálnej DNA. Profily boli vizualizované štandardnou agarózovou elektroforézou a fluorescenčnou kapilárnou elektroforézou. Na základe týchto metód sme vytvorili jednotlivé klastre izolátov. Využitím dvojakého skríningu sme vybrali reprezentantov z jednotlivých klastrov na sekvenovanie ITS úseku.  Sekvenovaním sme stanovili kvasinky Candida zeylanoides, Trichosporon coremiiforme, Yarowia lipolytica. Zároveň sme identifikovali 7 druhov vláknitých húb, ktoré boli získané kultiváciou zo sudovaného ovčieho syra (Alternaria alternata, Geomyces pannorum, Geotrichum candidum, Fusarium tricinctum, Lecythophora hoffmannii, Penicillium commune). Tieto výsledky rozširujú znalosti o brydzi a predovšetkým o sudovanom ovčom syre.

Táto práca vznikla aj vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0590-10.