Vplyv omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na expresiu okludínu tesných spojení vaskulárneho endotelu endotoxemického potkana

Authors: Jakub Križák 1    Karel Frimmel 2    Ľudmila Okruhlicová 2   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká Fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Bratislava    2 Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava   
Year: 2014
Section: Open section for students
Abstract No.: 944
ISBN: 978-80-970712-6-4

Ω-3 polynenasýtené mastné kyseliny (Ω-3 MK) redukujú výskyt a závažnosť ochorení kardiovaskulárneho systému, vrátane aterosklerózy. Tvorbe aterosklerotického plaku predchádzajú zmeny v permeabilite endotelu, ktorý predstavuje špecificky selektívnu bariéru medzi krvou a cievnou stenou. Bariérová funkcia endotelu je regulovaná interendotelovými tesnými spojeniami (TS). Okludín patrí k proteínom TS. Zmeny v jeho expresii vyvolané patofyziologickými procesmi zhoršujú jeho začleňovanie do membrány, resp. spôsobujú nekompletné interakcie s inými proteínmi TS. To môže viesť k dysfunkcii TS, zmenám permeability endotelu a paracelulárneho transportu a  následne vzniku aterosklerotického plaku. K rizikovým faktorom aterosklerózy patrí aj bakteriálna infekcia a zápal. Preto sme v našej práci študovali vplyv Ω-3 MK na expresiu okludínu v aorte endotoxemického potkana. Experimenty boli uskutočňované na dospelých normotenzných samcoch potkana kmeňa Wistar. V 10 dní trvajúcom pokuse sme u potkanov vyvolali zápalový proces jednorázovou dávkou bakteriálneho lipopolysacharidu (LPS) ( E. coli; 1 mg/kg i.p.). Následne bola týmto potkanom podávaná strava obohatená o Ω-3 MK (30 mg/kg/deň) po dobu 10 dní. Rovnakou diétou boli kŕmené aj zdravé zvieratá. Po skončení pokusu sme v tkanive odobratej aorty skúmali expresiu okludínu metódou Western blot a jeho distribúciu využitím imunofluorescencie. V elektrónovom mikroskope sme sledovali ultraštruktúru TS endotelu aorty zdravého a endotoxemického potkana. V plazme sme merali hladinu zápalového markera CRP. V zápalovej skupine sme zistili signifikantne zvýšenú koncentráciu CRP. LPS vyvolal štatisticky významnú redukciu expresie okludínu oproti zdravým zvieratám. Znížená bola aj jeho imunofluorescenčná distribúcia na endotlovej monovrstve. Elektrónovou mikroskopiou sme pozorovali LPS vyvolané subcelulárne zmeny TS – ich nepravidelné rozšírenie. 10-dňová diéta Ω-3 MK čiastočne redukovala hladinu CRP v plazme, avšak neovplyvnila expresiu okludínu v zápalovej skupine. Naše výsledky poukazujú na poškodenie integrity endotelovej monovrstvy vyvolané jednorazovou aplikáciou LPS. Krátkodobé (10 dňové) podávanie Ω-3 MK neovplyvnilo expresiu okludínu TS endotelu, ale malo čiastočné protektívne protizápalové účinky.

Podporené projektom VEGA 2/0065/13.