Adsorpcia uránu na prírodný bentonit

Authors: Eva Viglašová 1    Adrián Krajňák 1    Michal Galamboš 1   
1 Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Odbor Jadrová chémia a rádioekológia, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2014
Section: Open section for students
Abstract No.: 942
ISBN: 978-80-970712-6-4

Urán, toxický a rádioaktívny ťažký kov, vyskytujúci sa v malých množstvách vo všetkých zložkách životného prostredia. Kontaminácií rôznych zložiek životného prostredia uránom sa venuje v posledných dekádach viacej pozornosti, pričom je dostupných viacero metód na jeho odstraňovanie: chemické zrážanie, reverzná osmóza, extrakcia, micelárna ultrafiltrácia a adsorpcia [1]. Z pomedzi týchto metód je najatraktívnejšia adsorpcia, ktorá v systéme adsorbent – roztok má veľký význam v každodennom živote, priemysle a pri ochrane životného prostredia [2, 3]. Zohráva významnú úlohu vo veľkom počte reakcií tuhých látok a v biologických mechanizmoch. Umožňuje charakterizovať povrchové a štruktúrne vlastnosti. Ovplyvňuje čistiacu schopnosť, adhéziu, lubrikáciu, flotáciu minerálov, čistenie vôd, získavanie ropy, je základom separačných a retardačných metód rádionuklidov, toxických a ťažkých kovov [4]. Bentonit tvoria smektitové minerály, teda vrstevnaté hydratované íly, ktoré tvorí 3-vrstvová sieť hlinitokremičitanových tetraédrov a oktaédrov v pomere 2:1- Oktaédre sa nachádzajú medzi dvoma vrstvami tetraédrov, pričom medzivrstvový priestor je vyplnený vymeniteľnými katiónmi a vodou. Iony v medzivrstvovom priestore  sa naväzujú do minerálnej štruktúry, čím kompezujú do minerálnej štruktúry čím kompenzujú vzniknutý záporný náboj, ktorý môže vznikať ak je v oktaédroch naviazaný Fe2+ alebo Mg 2+ za Al3+ alebo Fe3+, poprípade Si4+ nahradené za Al3+ v tetraédroch [5-7]. Štúdium adsorpcie rôznych RN na bentonitoch, zeolitoch a rôznych prírodných materiáloch sa študuje predovšetkým v súvislosti s ich využitím ako tesniacej bariéry v podmienkach rôznych skládok a konečných úložísk ako aj pre aplikáciu pri čistení odpadových a spodných vôd[8- 10]. Akumulácia RN do životného prostredia prináša so sebou rôzne formy výskumu Cieľom príspevku je štúdium adsorpcie kationových foriem uránu (pHinit. = 2,5;  Cinit:10 – 1000 mgU/L; T= 298.16K) na gréckom bentonite z ložiska Kimolos. Adsorpčná rovnováha sa študovala vsádzkovou technikou. Distribúcia uránu v študovanom systéme sa  stanovila spektrofotometricky Arzenázo III metódou. Priebeh adsorpčných procesov uránu sa pre lepšiu interpretáciu namodeloval Langmuirovou,  Freundlichovou a Dubinin-Raduskievichovou izotermou.

Táto práca je podporená štipendijným programom N-SPP Hlavička 2011/2012; 203/Na-2002/689.
[1] Wang Y-Q., Zhang Z-B., Li Q., et al., J Radioanal. Nucl. Chem., 2012, 231, 293-298
[2] Meunier A., Clays. Springer, Berlin, 2005, 1
[3] Galamboš M., Suchánek P., Rosskopfová O., J. Radioanal. Nucl Chem., 2012, 293, 613-633
[4] Szabová Z., et al. Acta Montanistica Slovaca,1999, 1, 61-65
[5] Galamboš M., Krajňák A., Rosskopfová O., J Radioanal Nucl Chem., 2013, 298, 1031-1040
[6] Viglašová E., Rosskopfová O., Galamboš M., Zborník príspevkov,  SVK PriF UK, Bratislava, 2012, [7] Bauer V., Sofranko M., Stavnikovic M.,  Acta Montanistica Slovaca, 2007,12- 1, 217-225
[8] Viglašová E., Krajňák A., Galamboš M., Prírodné a syntetické zeolity,  Zborník abstraktov, STU, Bratislava, 2013
[9] Viglašová E., Krajňák A., Galamboš M., Súčastnosť a perspektívy riešenia starých banských zíťaží,(2) 2013,
[10] Viglašová E., Krajňák A., Galamboš M., Zborník príspevkov, SVK PriF UK, Bratislava, 2013