Avastin v liečbe postradiačnej makulopatie po ožarení na lineárnom urýchľovači LINAC

Authors: Adriána Furdová 1    Lucia Procházsková 1    Katarína Macková 2    Alena Furdová 3    Iveta Waczulíková 4   
1 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Bratislava,    2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, biomedicínska fyzika    3 Klinika oftalmológie LFUK a UN Ružinov v Bratislave    4 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky UK Bratislava   
Year: 2014
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 941
ISBN: 978-80-970712-6-4

Malígny melanóm uvey (MMU) vychádzajúci zo strednej vrstvy obalov oka je vnútroočný nádor vyskytujúci sa u dospelých. Vsúčasnosti sa v liečbe uveálneho meanómu rozvíjajú metódy zachovávajúce očnú guľu. Stereotaktická rádiochirurgia je neinvazívna alternatíva enukleácie v liečení uveálnych melanómov, na Slovensku je dostupná jednodňová rádiochirurgická metóda ožiarením na lineárnom urýchľovači LINAC (1,2). Edém makuly (makulopatia) ako postradiačná komplikácia vzniká abnormálnym rastom krvných ciev pod makulou, z ktorých môže unikať tekutina a krv, čo spôsobuje opuch, a teda znižuje centrálnu zrakovú ostrosť, ktorá je potrebná na videnie detailov pre výkon každodenných úloh (šoférovanie, čítanie, rozpoznávanie tvárí) (3).  Následkom postradiačne sa vyskytujúcej ischémie vnútroočných štrukúr dochádza k nadmernému uvoľňovaniu rastových faktorov, z ktorých najagresívnejší je vaskulárny ednoteliálny rastový faktor – VEGF. Tento je uvoľňovaný endotelom sietnicových ciev a pigmentovým epitelom sietnice a je zodpovedný za novotvorbu neplnohodnotných ciev v sietnici a chorioidei ako snahy nádoru o doplnenie kyslíkového deficitu. Avastín  patrí medzi intravitreálne injekcie antirastovými faktormi, je to humanizovaná monoklonálna IgG protilátka, ktorá viaže uvoľňovaný VEGF. Používa sa v dávke 1.25 mg/0.05 ml roztoku. Týmto výkonom nie je možné ochorenie vyliečiť, ale len stabilizovať, resp. spomaliť progresiu (4). Postradiačné zmeny sú klinicky sledované na OCT (optical coherence tomography) prístroji.

Porovnávali sme hodnoty výsledkov OCT vyšetrení pred intravitreálnou aplikáciou a po jednotlivých aplikáciách Avastinu. Analyzovali sme výsledky  5 pacientov (A-E) ožiarených na urýchľovači LINAC v dobe od zavedenia aplikácií Avastinu pri indikácii postradiačnej makulopatie na Slovensku, u ktorých sme porovnávali hodnotu opuchu získanú OCT vyšetrením. Pacient A podstúpil 6 ošetrení, opuch sa mu celkovo od začiatku zmenšil o 70 μm. U pacientov B a C, ktorí sa zúčastnili 3 alebo 2 ošetrení, bola zaznamenaná len veľmi mierne zvýšená hodnota po ošetrení voči začiatočným hodnotám, ktorá spadala ešte do odchýlky merania na OCT prístroji. Pacient D mal po 3 ošetreniach hodnoty o 66 μm menšie. U pacienta E bol zaznamenaný najvyšší začiatočný opuch, zároveň hodnota po 1 podaní lieku prudko klesla o viac ako polovicu na hodnotu 326 μm. Celkovo sme zaznamenali klesajúci trend veľkosti opuchu.

Stereotaktická rádiochirurgia na lineárnom urýchľovači je v súčasnosti na Slovensku jedinou možnou „konzervatívnou“ metódou liečenia pacientov s uveálnym melanómom. U malých nádorov na zadnom póle oka sme zaviedli intravitreálnu aplikáciu Avastinu v r. 2012 a naše prvé výsledky sú v súlade s podobnými klinickými štúdiami (5,6,7). Poukazujú na pozitívny účinok Avastinu na zmiernenie príznakov radiačne indukovanej retinopatie - makulopatie, čo má veľký vplyv na kvalitu ďalšieho života pacienta.

Analýza dát bola umožnená vďaka projektu KEGA 008UK-4/2014.
(1) FURDOVÁ, A.- OLÁH, Z.: Malígny melanóm v uveálnom trakte. Asklepios, Bratislava, 2002, 176 s. ISBN 80-7167-051-0
(2) FURDOVA, A. - STRMEN, P. - WACZULIKOVA, I. a i.: One-day session LINAC-based stereotactic radiosurgery of posterior uveal melanoma. Eur J Ophthalmol 2012; 22(2), s. 226 – 235. ISSN 1120-6721
(3) FURDOVA, A. - STRMEN, P. - SRAMKA, M.: Complications in patients with uveal melanoma after stereotactic radiosurgery and brachytherapy. Bratisl Lek Listy, 2005; roč. 106, č. 12, s. 401-406. ISSN 0006-9248
(4)http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000582/humaned_000663.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
(5) ZIEMSENN, F., VOELKER, M. a kol., „Intravitreal bevacizumab treatment of radiation maculopathy due to brachytherapy in choroidal melanoma“, Acta Ophthalmologica Scandinavica, pp. 579-580, 2007.
(6) MASON, J., MICHAEL A. a kol., „Intravitreal Bevacizumab Treatment for Radiation Macular Edema After Plaque Radiotherapy for Choroidal Melanoma“,  Retina, pp 903-907, 2007.
http://journals.lww.com/retinajournal/Abstract/2007/09000/Intravitreal_Bevacizumab_Treatment_for_Radiation.15.aspx
(7) FINGER, P.T., CHIN, K., „Anti–Vascular Endothelial Growth Factor Bevacizumab (Avastin) for Radiation Retinopathy“, Arch Ophthalmol., pp. 751-756 2007.
http://archopht.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=419305