Vplyv počiatočného štádia ochorenia diabetes mellitus typu 1 na vlastnosti Na,K-ATPázy v kôre mozgu potkanov.

Authors: Barbora Kaločayová 1   
1 Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovensko   
Year: 2013
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 901
ISBN: 978-80-970712-5-7