Fytotoxické účinky ťažkých kovov (Ni a Zn) hodnotené inhibíciou fyziologických parametrov

Authors: Monika Šmelková 1   
1 Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 868
ISBN: 978-80-970712-5-7