Štúdium interakcií heparínu so safranínom T

Authors: Júlia Kudláčová 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra biochémie, Košice, Slovensko   
Year: 2013
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 826
ISBN: 978-80-970712-5-7