Využitie divorastúcej flóry pri indikácii genotoxicity in situ na príklade Mestskej spaľovne - Podunajské Biskupice

Authors: Koloman Dienes 1   
1 Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia   
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 81
ISBN: 978-80-970421-8-9