Funkcie programu Microsoft Excel (add-in) na analýzu kontingenčných tabuliek (analýza početností a proporcií)

Authors: Peter Slezák 1   
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 696
ISBN: 978-80-970712-5-7