Špecifikácia možností zaobchádzania s odpadovými vodami v sídelnom útvare vidieckeho charakteru.

Authors: Martin Prčík 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika   
Year: 2013
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 694
ISBN: 978-80-970712-5-7