Skríning kauzatívnych mutácií vybraných oblastí génov LRRK2 a parkin pomocou metódy DHPLC u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Authors: Csaba Bognár 1   
1 Katedra molekulárnej biológie, Prrirodovedecká fakulta UK, Bratislava 4, Slovensko   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 639
ISBN: 978-80-970712-3-3