Porovnanie inváznych a neinváznych populácií Conyza canadensis var. canadensis v experimentálnych podmienkach

Authors: Koloman Dienes 1   
1 Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 625
ISBN: 978-80-970712-3-3