Hodnotenie akumulácie prolínu počas dehydratácie u sadeníc buka lesného pochádzajúcich z rozdielnych proveniencií Slovenska

Authors: Eva Pšidová 1   
1 ÚEL SAV Zvolen, Zvolen   
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 545
ISBN: 978-80-970712-3-3