Štúdium G-kvadruplexových štruktúr vyskytujúcich sa v promótorových oblastiach protoonkogénov

Authors: Katarína Tlučková 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Košice   
Year: 2012
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 543
ISBN: 978-80-970712-3-3