Stanovenie jadrových proteínov MCF-7 bunkovej línie rakoviny prsníika pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie

Authors: Peter Bober 1   
1 Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Lekárska fakulta, UPJŠ, Košice   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 488
ISBN: 978-80-970712-3-3