17β-estradiol stimuluje kapilárnu formáciu a moduluje NOTCH signálnu dráhu v HUVEC bunkovej línii

Authors: Eva Tvrdá 1   
1 Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovensko   
Year: 2012
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 442
ISBN: 978-80-970712-3-3