Interakcie nových akridínových glykozinolátov s DNA

Authors: Monika Bazelová 1   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav chemických vied, katedra biochémie, Košice   
Year: 2012
Section: Open section for students
Abstract No.: 435
ISBN: 978-80-970712-3-3