Možnosti využitia alkalickej hydrolýzy pri predúprave povrchov plastov PET a PVC z hľadiska ich flotačnej separácie

Authors: Martin Nagy    
Year: 2012
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 404
ISBN: 978-80-970712-3-3