Analýza väzbových vlastností mono- a bistakrínových derivátov s DNA a ich vplyv na topoizomerázovú aktivitu

Authors: Jana Janočková 1   
1 PF-UPJŠ, Ústav Chemických vied, Katedra Biochémie, Košice   
Year: 2012
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 403
ISBN: 978-80-970712-3-3