Úloha vnútrobunkovej signalizačnej MAP-kinázovej (MAPK) dráhy pri ischemicko-reperfúznom poškodení mozgu potkana po indukovanej hyperhomocysteinémii (hHcy)

Authors: Mária Kovalská    
Year: 2010
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 3
ISBN: 978-80-970421-8-9