Príspevok k poznaniu fauny chrobákov Čergovských jedľobučín

Authors: Beáta Baranová    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 26
ISBN: 978-80-970421-8-9