STANOVENIE 90Sr KVAPALINOVOU SCINTILAČNOU SPEKTROMETRIOU VO VZORKÁCH KONTAMINOVANÝCH VÔD

Authors: Jarmila Ometáková    
Year: 2009
Section: Open section for students
Abstract No.: 232
ISBN: 978-80-89070-40-4