Vplyv morfohydraulickej štruktúry koryta malých tokov na osídlenie bentickými bezstavovcami

Authors: Zuzana Pastuchová    
Year: 2009
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 227
ISBN: 978-80-89070-40-4