Výskyt a lokalizácia pľúcnych červov u diviačej zveri

Authors: Adriana Iglódyová 1    Jozef Lazár 1    Ivana Kyselicová 1    Eva Barbušinová 1   
1 Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,   
Year: 2021
Section: Ecology and environmental studies
Abstract No.: 2242
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Parazitárne ochorenia môžu mať vplyv na celkový zdravotný stav zveri, zníženie hmotnostných prírastkov, ako aj na pokles reprodukčnej schopnosti a na zníženie trofejovej kvality. Aj napriek tomu, že veľakrát sa tieto ochorenia neprejavia špecifickými klinickými príznakmi, môžu vplývať na kondičný stav zvieraťa a oslabovať jeho imunitný systém natoľko, že pri koinfekciách či rôznych stresových situáciách môže dochádzať k úhynom. Pľúcne červy patria medzi často sa vyskytujúcich pôvodcov parazitárnych ochorení u raticovej zveri. Migrujúce larvy, najmä v iniciálnej fáze ochorenia, ako aj dospelé červy mechanicky poškodzujú okolité tkanivá. Zmeny v zdravotnom a kondičnom stave u pozitívnych jedincov závisia najmä od veku. U mladších zvierat je jednak väčšia vnímavosť k nákaze a tiež aj horší priebeh samotnej pľúcnej červivosti.

Cieľom práce bolo zistiť prítomnosť pľúcnych červov a ich propagačných štádií u diviačej zveri. V rokoch 2018 – 2020 sme vykonali prvotné vyšetrenie ulovenej zveri a neúplnú helmintologickú pitvu pľúc a trachei u 50 jedincov. Bolo vyšetrených taktiež 45 vzoriek trusu za použitia štandardných koprologických metód.  Zmenu v kondičnom či zdravotnom stave, ktorá by mohla súvisieť s prítomnosťou parazitov sme zaznamenali u 7 jedincov pri prvotnom vyšetrení (7,86 %). Celková prevalencia prítomnosti pľúcnych červov rodu Metastrongylus spp., ktoré boli nájdené pri neúplnej helmintologickej pitve v pľúcach a trachei bola 88 %. Pri druhovej diferenciácii na základe morfologických znakov (Deplazes 2016) sme zaznamenali 3 druhy, a to M. pudendotectus, M. elongatus, M. salmi. U všetkých pozitívnych kusov bol prítomný druh M. pudendotectus. Častá bola koinfekcia dvoma až troma druhmi. Najväčšie zastúpenie prítomných parazitov bolo v kaudálnych pľúcnych lalokoch. Najvyššie percento pozitívnych zvierat (46 %) sme zaznamenali v najmladšej vekovej kategórii (diviača). Koprologickým vyšetrením trusu sme prítomnosť vývinových štádií pľúcnych červov rodu Metastrongylus spp. detegovali v 17 vzorkách (37,78 %).

Problematikou parazitóz u diviačej zveri a diagnostikou pôvodcov a ich vývinových štádií je potrebné sa zaoberať aj napriek tomu, že vo väčšine prípadov sa nestretávame s výraznými klinickými príznakmi. Pľúcna červivosť môže ovplyvňovať zdravotný a kondičný stav zveri a spôsobovať ťažkosti u najmladších vekových kategórií, čo môže mať vplyv na kvalitu zveriny a jej požívateľnosť (Nagy a kol. 2011). Pri vyšetrovaní ulovenej zveri na prítomnosť parazitov je vhodné kombinovať helmintologickú pitvu spolu s koprologickým vyšetrením trusu, nakoľko vzhľadom k nepravidelnému vylučovaniu propagačných štádií a vytvorenej imunite je možný falošne negatívny výsledok koprologického vyšetrenia.

  1. BOWMAN, D. Georgis’ Parasitology for Veterinarians. 10th Edition. St. Louis :  Saunders, 2014. 496 s. ISBN 978-1-4557-4006-2.
  1. DEPLAZES, P. a kol. Parasitology in Veterinary Medicine. Wageningen Academic Pub, 2016. 653 s. ISBN 978-9086862740.
    KIŠ, O. – CIBEREJ, J. – LACIAK, V. Prevalencia a druhové zastúpenie pľúcnych červov rodu Metastrongylus u diviačej zveri v poľovnej oblasti Gemer. In Folia venatoria. Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2009. ISBN 978-80-8093-075-2, s. 93 – 103.
    NAGY, J. a kol. Hygiena mäsa hydiny, vajec a zveriny II diel. Druhé, prepracované a doplnené vyd. Edičné stredisko UVLF v Košiciach, 2011. 383 s. ISBN 978-80-8077-232-1.