Zaradenie športových koní do programu hipoterapie po ukončení ich športovej kariéry

Authors: Zuzana Nováková 1    Adriana Iglódyová 1    Lucia Hájniková 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach   
Year: 2021
Section: Open section
Abstract No.: 2241
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Hipoterapiu, ako jednu z liečebných metód je možné využívať u širokého spektra pacientov s rôznym fyzickým alebo mentálnym postihnutím (Koca a Ataseven 2016). Najčastejšie je hipoterapia využívaná v oblasti neurológie, najmä u stavov s poruchami pohyblivosti a svalového napätia, účinná je aj u hypotopických, ataktických a hyperkinetických pacientov, u pacientov s poruchami rovnováhy, koordinácie, chôdze, sedu a aktívneho držania hlavy a trupu. Výborné výsledky pri absolvovaní hipoterapie sa dosahujú u ortopedických pacientov – prevažne so skoliózou do 30° podľa Cobba. Hipoterapia sa úspešne využíva aj u ďalších skupín pacientov, napr. psychiatrických a pacientov so senzomotorickými poruchami (Tílešová 2009). Pre kvalitne prevedenú hipoterapiu je dôležité mať vhodného, v plnej miere svojim hipológom ovládateľného koňa. Za najideálnejšie sa považuje príprava koňa odmala, avšak veľakrát hipológ môže využiť aj staršieho koňa, ktorý bol využívaný na iný druh práce či športu. Jedným z najdôležitejších kritérií je zdravie koňa – ten by nemal krívať a mal by byť v dobrom zdravotnom a psychickom stave. Jednou zo skupín, ktorý spadá do tejto druhej kategórie sú aj športové kone, ktoré v rôznom veku a z mnohých dôvodov ukončili aktívnu športovú kariéru. Tieto kone majú za sebou okrem základného výcviku aj výcvik špeciálny, ktorý sa v určitých návykoch a zručnostiach približuje k špeciálnemu výcviku hipoterapeutického koňa (napr. psychická odolnosť, trpezlivosť a neľakavosť; adaptácia na rôzne zvukové a zrakové podnety; dobrá ovládateľnosť), preto by mohli byť vhodnými kandidátmi pre využitie v hipoterapii.

Cieľom našej práce bolo vykonať špecializačnú skúšku na dvoch koňoch, ktoré ukončili športovú kariéru a zistiť, či by mohli byť tieto športové kone zaradené do programu hipoterapie. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti nie je na Slovensku dostupná žiadna skúška, ktorou musia hipoterapeutické kone prejsť, pre účely tejto práce sme vykonali špecializačnú skúšku, ktorá je potrebná pre zaradenie koní do hipoterapie v Českej republike. Prvým hodnoteným koňom bol slovenský teplokrvník – 18 ročný valach. Najnižšia známka, ktorú tento kôň získal bola 7/10 pri čistení. Pri všetkých úkonoch spojených s ovládateľnosťou, reakciami na klienta a neobvyklé situácie dosiahol maximálny počet bodov (10). Tento valach získal celkové hodnotenie 9,7 bodov, čím skúšku úspešne splnil. Ako druhá bola hodnotená 14 ročná kobyla plemena holandský teplokrvník. Kobyla získala maximálny počet bodov (10) vo všetkých úkonoch, ktorými sa hodnotilo správanie koňa pri práci v maštali.  Najnižšiu známku získala pri úkone pristúpenie k rampe z pravej strany. V 9 z 12 úkonov týkajúcich sa ovládateľnosti a ochoty pri práci s klientom na chrbte však bola hodnotená 10 bodmi. Táto kobyla získala celkové hodnotenie 9,4 bodov, čím skúšku úspešne splnila. Pomocou  špecializačnej skúšky sme zistili, že  po zohľadnení typických povahových čŕt a zdravotného stavu by nami skúmané kone boli na prácu hipoterapie vynikajúce.

Pri športových koňoch po aktívnej kariére je potrebné rátať najmä s opotrebením pohybového aparátu, od ktorého sa bude odvíjať aj indikačná skupina pacientov pre tohto koňa. Hipológ musí počítať aj s rizikami, ktoré sú spojené so staršími športovými koňmi, ako napríklad naučené zlozvyky a rôzne skúsenosti s ľuďmi, inými zvieratami a rôznymi druhmi podnetov. Vykonaním špecializačnej skúšky sme potvrdili, že využitie športových koní po ich aktívnej kariére v hipoterapii je možné s prihliadnutím na individualitu koňa a jeho zdravotný stav.

KOCA, T. T. – ATASEVEN, H. What is hippotherapy? The indications and effectiveness of hippotherapy : výskumná správa. Northern Clinics of Istanbul. [online]. [cit. 2021-01-10]. Dostupné na internete: 
STUPKOVÁ M. Hipoterapie v ČR : bakalárska práca. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 77s.
TÍLEŠOVÁ, S. a kol. HIPPOTERAPIA – Pedagogicko-psychologické jazdenie. Bratislava : Ševt, 2009. 377 s. ISBN 978-80-8106-011-3