3D bunkové modely tvorené kolorektálnymi nádorovými bunkami ako nástroj na sledovanie účinnosti terapie

Authors: Barbora Puzderová 1    Lucia Csáderová 1    Monika Baráthová 1   
1 Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava, Slovenská Republika   
Year: 2021
Section: Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Abstract No.: 2233
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Trojdimenzionálne bunkové modely lepšie zohľadňujú architektúru nádorového tkaniva a simulujú nádorové mikroprostredie s gradientmi pH, kyslíka, nutričných a odpadových látok. Vyvinuli a optimalizovali sme jednozložkové sféroidy tvorené bunkami kolorektálneho karcinómu HCT116, bunkami HCT116-P50 adaptovanými na propranolol a bunkami HCT116-5FU adaptovanými na vysokú koncentráciu chemoterapeutika 5-fluorouracil (5-FU). Pripravili sme aj dvojzložkový systém pozostávajúci z nádorových epitelových buniek HCT116 kokultivovaných s fibroblastami MRC5. Nakoľko pacienti s nádorovými ochoreniami často trpia rôznymi komorbiditami, z ktorých medzi najčastejšie patria kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sme sa zamerali na štúdium vplyvu betablokátora propranololu na nádorové bunky.  Hypoxiou indukovaný, nádorovo asociovaný proteín karbonická anhydráza IX (CAIX) zohráva dôležitú úlohu v adaptácii nádorových buniek na meniace sa podmienky mikroprostredia. V súčasnosti je CAIX považovaná za jeden z najlepších biomarkerov hypoxie a sľubný terapeutický terč. Preto cieľom našej práce bol aj výskum vplyvu 5-FU a propranololu na hladinu CAIX v rôznych 3D bunkových modeloch.

Na sféroidoch vytvorených z buniek HCT116 kokultivovaných s fibroblastami MRC5 sme pozorovali spomalenie ich rastu po ovplyvnení propranololom a 5-fluorouracilom. Opracovanie dvojzložkových sféroidov propranololom viedlo k zníženiu hladiny CAIX v porovnaní s kontrolou, ktoré bolo potvrdené IHC analýzou rezov sféroidov. V prípade 5-FU, sme pokles hladiny CAIX nepozorovali. Pokles CAIX po opracovaní sféroidov propranololom bol verifikovaný aj PPA analýzou. Propranolol viedol k výraznej zmene proteínového profilu ko-kultivačných sféroidov. Vplyv liečiv, propranololu a 5-fluorouracilu sme sledovali aj pri sféroidoch tvorených z bunkovej línie HCT116, bunkovej línie dlhodobo kultivovanej v prítomnosti propranololu HCT116-P50 a tiež bunkovej línie rezistentnej voči 5-fluorouracilu HCT116-5FU. Pozorovali sme zníženie hladiny CAIX a spomalenie rastu sféroidov.

Táto práca vznikla s podporou: APVV 16-0343, Vega 2/0090/20 a Vega 2/0064/18.