Využitie antropometrických metód na posúdenie fyzického stavu jedinca

Authors: Hedviga Vašková 1    Janka Poráčová 1    Marta Mydlárová Blaščáková 1    Andrea Avuková 1    Mária Konečná 1    Vincent Sedlák 1   
1 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov   
Year: 2021
Section: Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 2231
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Antropometria patrí k zásadným antropologickým metódam. Metódy antropometrie sú významné pre využitie v praxi, sú neinvazívne, rýchle, relatívne jednoduché a  vhodné pre použitie v teréne. Základné antropometrické metódy sú celosvetovo štandardizované a unifikované. Antropometria je  metódou na určenie nutričnej diagnostiky, ktorá spočíva v hodnotení fyzických rozmerov probanda. WHO (World Health Organization) označila antropometriu ako metódu na hodnotenie stavu výživy človeka. Je užitočnou metódou v populačných klinických a intervenčných štúdiách. Aplikácia antropometrie umožnila pokrok v interpretáciách a matematických formuláciách, ktoré zlepšujú presnosť odhadu kompartmentu tela a jeho prediktívnu silu. Antropometrické parametre sú sériou kvantifikovaných meraní svalov, tukového tkaniva a kostí používaných na hodnotenie zloženia tela. Voliteľnosť metód závisí na základe požadovanej presnosti, časových a finančných možnosti účelu merania. Priame metódy sú presné, precízne a bez predpokladov, nie sú použiteľne v každodennej klinickej praxi (neutrónová aktivačná analýza in vivo, chemická analýza tela). Nepriame metódy sú merania s predpokladmi a sú  najčastejšie používané vo vedeckých výskumoch (duálna röntgenová absorpcia, počítačová tomografia, denzitometria, magnetická rezonancia, dilučné techniky). Dvojito nepriame metódy sú založené na štatistickej súvislosti medzi telesnými parametrami a metódou merania. Tieto merania predstavujú diagnostické kritéria pre obezitu, ktorá výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, hypertenzie, cukrovky a iných závažných ochorení, ktoré nadobúdajú celosvetový pandemický charakter.

VEGA: 1/0783/18 (2018_2020); KEGA: 018PU-4/2018 (2018-2020).