Príprava prvej slovenskej pluripotentnej kmeňovej bunkovej línie iALS-01

Authors: Romana Záhumenská 1    Vladimír Nosáľ 2    Dominika Hajdúchová 1    Sandra Meršáková 3    Ján Strnádel 3    Erika Halašová 3   
1 Univerzita Komenského v Bratislave; Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martin, Slovensko    2 Univerzitná Nemocnica Martin    3 Martinské centrum pre biomedicínu, Martin   
Year: 2021
Section: Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Abstract No.: 2227
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) je závažné, neurodegeneratívne ochorenie, ktoré je charakteristické progresívnou stratou horných a dolných motorických neurónov. Progresia ochorenia vedie ku paralýze organizmu, neschopnosti dýchať a prehĺtať. Priemerná dĺžka prežitia pacientov po diagnostikovaní ochorenia sa odhaduje na 2-4 roky, pričom 5 rokov po diagnostikovaní prežije len necelých 10% pacientov. Z etiologického hľadiska sa jedná o multifaktoriálne, multigénne a multiorgánové ochorenie s nejasnou príčinou vzniku Translácia teoretických poznatkov do klinickej roviny nie je dostatočne efektívna, výsledkom čoho je neuspokojivá liečba ALS, ktorá nerieši príčinu ochorenia, ale len potláča klinické príznaky. Dostupnosť neurálneho tkaniva pre biomedicínsky výskum je značne obmedzená. Alteratívnym riešením sú in vitro modely pripravené  pomocou indukovaných pluripotentných kmeňových buniek (iPSC).

Príprava novej, unikátnej, komplexne charakterizovanej bunkovej línie je časovo náročný a zdĺhavý proces. Bunkovú líniu iALS-01 sme pripravili z dermálnych fibroblastov, izolovaných z kožnej biopsie pacienta s diagnostikovanou sporadickou formou ALS v procese reprogramovania, pomocou syntetickej, polycystronickej, samoreplikujúcej RNA, kódujúcej 4 transkripčné faktory. Jednotlivé bunkové štádiá sme biologicky charakterizovali na morfologickej, fenotypovej, genetickej a molekulárnej úrovni. Vykonali sme tiež sériu in vivo experimentov, pričom histopatologická analýza tenkých tkanivových rezov potvrdila schopnosť pluripotencie iALS-01. Výsledkom jednotlivých analýz je komplexne biologicky charakterizovaná, prvá slovenská iALS línia.

Táto práca bola podporená projektom APVV-17-0037, VEGA 1/0279/18, GUK 366/2020 a GUK 032/2021.