Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi

Authors: Daniela Džubinská 1    Milan Zvarík 1    Martina Velísková 1    Iveta Waczulíková 1   
1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2021
Section: Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 2218
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Exozómy, ako nástroj medzibunkovej komunikácie, sú prítomné vo všetkých telesných tekutinách [1]. Ich obsah nesie molekulárne podpisy podobné bunkám, z ktorých boli sekretované, a preto sa považujú za vhodný zdroj potenciálnych biomarkerov [2]. Keďže mnohé z bioaktívnych molekúl vykazujú endogénnu fluorescenciu, rozdiely vo fluorescenčných charakteristických exozómov by sa mohli použiť v diagnostike rôznych ochorení.

Predložená práca sa zaoberá zmenami fluorescenčných charakteristík exozómov izolovaných z moču a krvi pacientov s rakovinou močového mechúra a pacientov s benígnou hematúriou. Exozómy boli izolované pomocou ultrafiltrácie a vylučovacej chromatografie podľa veľkosti a následne bola zmeraná ich celková fluorescencia pri vlnových dĺžkach excitácie a emisie v rozmedzí 200 – 800 nm. Získané spektrá boli vizualizované excitačno-emisnými maticami, na základe ktorých sme identifikovali oblasti s intenzívnou fluorescenciou. Aplikovaním jednorozmerných analýz na vybrané oblasti fluorescencie exozómov sme určili také, ktoré by s dostatočnou spoľahlivosťou odlíšili pacientov s rakovinou močového mechúra od pacientov s hematúriou a mohli tak byť použité pre vytvorenie predikčného modelu s potenciálnym využitím v oblasti klinickej diagnostiky.

Kľúčové slová: excitačno-emisná matica, exozóm, rakovina močového mechúra

Poďakovanie: Táto práca bola podporená projektami VEGA 01/0136/18, APVV_SK-BY-RD-19-0019, KEGA 041UK-4/2020 a čiastočne projektom NAWA EUROPARTNER PPI/APM/2018/1/00007/U/001.
[1] Zhang, Grizzle, 2014. Exosomes. A Novel Pathway of Local and Distant Intercellular Communication that Facilitates the Growth and Metastasis of Neoplastic Lesions. The American Journal of pathology. 184 (1). 28-41pp. doi: 10.1016/j.ajpath.2013.09.027.
[2] Mathivanan, Fahner, Reid, Simpson, 2012. ExoCarta 2012: database of exosomal proteins, RNA and lipids. Nucleic Acids Research. 40(DI). D1241–D1244pp. doi:10.1093/nar/gkr828.