Štúdium interakcie dendrónov ako potenciálnych nosičov terapeutík s lipozomálnym modelom biomembrán

Authors: Veronika Oravczová 1    Šimon Šutý 1    Zuzana Garaiová 1    Veronika Šubjaková 1    Jean Pierre Majoral 2    Tibor Hianik 1    Iveta Waczulíková 1   
1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika    2 Laboratoire de Chimie de Coordination Du CNRS, Toulouse, France   
Year: 2021
Section: Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 2217
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Dendróny sú syntetické molekuly s unikátnou presne definovanou rozvetvenou štruktúrou s možnosťou chemickej funkcionalizácie. V oblasti medicínskeho využitia sa intenzívne študujú ako stavebné jednotky pri tvorbe nanorozmerných transportných systémov liečiv.  Lipozómy sú sférické fosfolipidové dvojvrstvy, ktoré sa vďaka podobnosti s bunkovými membránami často používajú ako ich zjednodušený model pri skúmaní interakcií liečivo/nanočastica - biomembrána.

V práci sa venujeme štúdiu interakcie amfifilných dendrónov prvej (jq108) a druhej (jq111) generácie, v koncentračnom rozmedzí 0.1 µM – 15 µM s modelovými negatívne nabitými lipozomálnymi membránami pripravenými zo zmesi lipidov  DMPC/DMPG/Cholesterol. Interakciu dendrónov s lipozómami sme študovali pomocou merania veľkosti a zeta potenciálu metódou dynamického rozptylu svetla a laserovej Dopplerovej velocimetrie pri teplotách 25°C a 37°C. Hydrodynamický priemer lipozómov so zvyšujúcou koncentráciou dendrónov vzrástol z  250 nm až nad 1 µm. Tvorby agregátov dendrónov s lipozómami sme pre dendrón jq108 pozorovali pri koncentrácii 5 µM a pre dendrón jq111 už pri koncentrácii 3 µM. Kontinuálne sa zvyšovali aj hodnoty polydisperzného indexu z 0.2 (uniformná vzorka  vzhľadom na veľkosť častíc) až takmer po 1 (vysoko polydisperzná vzorka s viacerými veľkostnými populáciami). Zeta potenciál negatívne nabitých lipozómov sa pod vplyvom vzrastajúcej koncentrácie pozitívne nabitých dendrónov redukoval až na hodnoty -12.9 mV z počiatočných - 45 mV. Uvedené výsledky poukazujú na elektrostatickú interakciu študovaných dendrónov s lipozómami, ktorá je v prípade vyšších koncentrácií dendrónov sprevádzaná tvorbou agregátov. Ich výskyt  závisí od generácie dendrónu ako aj od teploty. Naše výsledky môžu pomôcť pri optimalizácií chemickej štruktúry amfifilných dendrónov pre ďalšie testovanie ich využitia v medicíne.

Táto práca bola podporená Vedeckou Grantovou Agentúrou; číslo projektu VEGA 1/0756/20; Agentúra na podporu výskumu a vývoja, číslo projektu SK-PL-18-0080 a SK-BY-RD-19-0019; KEGA: 041UK-4/2020 a NAWA International Academic Partnership Programme EUROPARTNER.