Karbonická anhydráza IX ako potenciálny biomarker pleurálnych mezoteliómov

Authors: Silvia Fečíková 1    Adela Vrbenská 1    Petra Belvončíková 2    Barbora Puzderová 2    Lucia Csáderová 2    Monika Baráthová 2   
1 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Vysoké Tatry, Slovenská republika    2 Biomedicínske centrum SAV, Bratislava   
Year: 2021
Section: Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Abstract No.: 2207
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Mezoteliómy patria medzi zriedkavé typy nádorov. Sú asociované so zlou prognózou a krátkym celkovým prežívaním. Sú to nádory seróznych blán vznikajúce z pleury, peritonea, perikardu, tunica vaginalis testis a ovariálneho epitelu. Asi 80% mezoteliómov vzniká v pleurálnej dutine. Malígny mezotelióm pleury (MMP) je jedným z najagresívnejších a zle liečiteľných nádorov. Je spojený s expozíciou azbestu s latenciou 40 rokov od expozície po prejav ochorenia. Prognóza ochorenia je zlá a medián prežitia je 8-14 mesiacov. Známe sú štyri histologické podtypy: epiteloidný, sarkomatoidný, bifazický alebo zmiešaný a desmoplastický. Najlepšiu prognózu prežiťia má epiteloidný s mediánom prežiťia 13 mesiacov, najhoršiu sarkomatoidný s mediánom prežitia 4 mesiace.  Diagnostika MMP je náročná, pretože je nutná histologická verifikácia a u väčšiny pacientov chirurgický zákrok nie je možný pre rozsah ochorenia, vyšší vek a komorbiditu. V rámci diferenciálnej diagnostiky zatiaľ nie je k dispozícii sérový biomaker s diferenciálne diagnostickým alebo prognostickým významom na rozlíšenie príčiny pleurálneho výpotku. V súčasnosti sa požívajú solubilné peptidy podobné mezotelinu ako mezotelin, osteopontín alebo faktor potencujúci solubilné magakaryocyty (MPF). Hlavnou liečebnou stratégiou je chemoterapia, radioterapia a chirurgická liečba. Radioterapia má skôr paliatívny význam s analgetickým efektom. Základom liečby je chemoterapia v kombinácii cisplatina a pemetrexed, ale aj iné režimy s doxorubicinom a paklitaxelom.  V poslednom čase je novou terapeutickou stratégiou imunoterapia zameraná na  inhibíciu imunitných kontrolných bodov, ako je cytotoxický antigén T-lymfocytov 4 (CTLA-4) alebo programovaný proteín bunkovej smrti-1 (PD-1) a jeho ligand (PD-L1).  V súčasnosti neexistuje odpoveď na otázku, ktorá kombinácia liečby by bola najlepšia na zlepšenie prognózy ochorenia. Klinický výskum je zameraný na nové cielené biologické lieky. Sľubným biomarkerom ale aj terapeutickým terčom by mohla byť karbonická anhydráza IX (CA IX). Je to hypoxiou indukovaný proteín dôležitý v procese adaptácie nádorových buniek na zmeny v mikroprostredí. CA IX je vysoko aktívny enzým katalyzujúci reverzibilnú premenu oxidu uhličitého na bikarbonát a protón. Aktívne participuje na udržiavaní acidobázickej rovnováhy medzi extra a intracelulárnym prostredím, aktivuje proteázy k štiepeniu extracelulárneho matrix, uľahčuje epiteliálno-mezenchymálny prechod (EMT), migráciu a inváziu buniek. V práci sme sa preto zamerali na analýzu hladiny proteínu CA IX v pleurálnych mezoteliómoch ako aj na asociáciu medzi hladinou CA IX a markermi proliferácie a EMT. Zistili sme, že hladina CA IX bola vysoká v nami analyzovaných pacientskych vzorkách  pľúcneho mezoteliómu a korelovala aj s vysokou hladinou Ki-67 a vimentínu. Výsledky naznačujú, že proteín CA IX by mohol predstavovať vhodný biomarker pri diagnostike, potrebné sú však ďalšie analýzy prítomnosti CA IX aj v pleurálnych výpotkoch a v plazme, kde je možné detegovať solubilnú formu CA IX.

Táto práca vznikla s podporou projektov: APVV-16-0343, VEGA 2/0090/20, VEGA 2/0064/18.