Hormóny asociované s mužskou neplodnosťou

Authors: Samuel Vavrek 1    Mária Konečná 1    Vincent Sedlák 1    Janka Poráčová 1   
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko   
Year: 2021
Section: Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Abstract No.: 2200
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Problematika práce: Neplodnosť postihuje celosvetovo významný počet párov. Mužská neplodnosť podmieňuje neschopnosť počať u najmenej 20 % párov. Približne 25 % až 50 % infertilných mužov nemá identifikovateľnú etiológiu ich infertility, čo predstavuje teda zásadný problém v liečbe [1]. Na mužskú plodnosť majú vplyv rôzne faktory, ako je zvyšujúci sa vek, strava, obezita, nadmerné fajčenie a alkoholizmus. Endokrinné faktory tiež zohrávajú nevyhnutnú úlohu pri vývine a udržiavaní reprodukčných procesov. Bolo poukázané, že normálna mužská fertilita je výsledkom zdravého vývinu mužských zárodočných buniek a normálnou spermatogenézou [2]. Ukázalo sa, že pohlavné hormóny, ako je luteinizačný hormón (LH), folikuly stimulujúci hormón (FSH), testosterón (TEST) majú zásadnú úlohu pri spermatogenéze a dozrievaní spermií. Niekoľko populačných štúdií uvádza, že cirkulujúce hladiny pohlavných hormónov súvisia s koncentráciou, pohyblivosťou alebo morfológiou spermií [3]

Cieľ práce: Poukázať na možný vzťah medzi vybranými hormónmi a mužskou neplodnosťou.

Metódy: Biochemická analýza pomocou prístroja Cobas e411 umožnila zistiť hormonálny profil a hormonálne pomery medzi vybranými hormónmi v súbore fertilných (n = 50) a infertilných (n = 50) probandov. Pri analýze boli použité vybrané biochemické sady  Elecsys FSH, Eleacsys LH, Elecsys Testoterone. Údaje sme spracovali a porovnávali parametrickým nepárovým t- testom. Vyhodnotenie sme realizovali metódou Studentovho- t testu.

Výsledky: Pri porovnávaní hladiny testosterónu sme zistili signifikantný rozdiel (*p < 0,05) medzi porovnávanými skupinami. Štatisticky významný rozdiel (***p < 0,001) sme taktiež pozorovali pri priemerných hodnotách LH medzi infertilnými a zdravými jedincami. Žiadna významná signifikancia nebola pozorovaná pri určovaní hladiny FSH. Pri porovnávaní pomeru TEST/LH sme zaznamenali štatistický významný rozdiel (**p < 0,01) medzi skupinami, ktoré sme analyzovali. Signifikantný rozdiel (***p < 0,001) sme pozorovali pri pomere LH/TEST ako aj pri pomere FSH/LH, kde bola signifikacnia (*p < 0,05) medzi chorými a zdravými jedincami. Pomer LH/FSH nevykazoval žiadny signifikantný rozdiel.

Kľúčové slová: Infertilita. Hormonálny profil. Hormonálne pomery. Androgény

[1] KHOURDAJI I., LEE H., SMITH P. R. Frontiers in hormone therapy for male infertility. Transl Androl Urol . 2018. 7(S3): S353-S366.
[2] ZHAO W., JING J., SHAO Y., a kol. Circulating sex hormone levels in relation to male sperm quality. BMC Urol. 2020, 20(1).
[3] GANGWAR  P. K., a kol. Increased Gonadotropins and prolactin are linked to infertility in males. Bioinformation. 2020. 16(2), p. 178-182 .