Overexpresia galektínu-3 u CLL pacientov s del17p

Authors: Zuzana Michalová 1,2    Marek Šarišský 2    Tomáš Guman 3    Dominika Veselinyová 4    Peter Gál 5,6,7   
1 NbÚ BMC SAV, Košice, Slovensko    2 Ústav farmakológie, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach, Slovensko    3 Klinika hematológie a onkohematológie, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach, Slovensko    4 Oddelenie klinickej genetiky, Medirex a.s., Košice, Slovensko    5 Referát biomedicínskeho výskumu, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice, Slovensko    6 Klinika popáleninovej medicíny, 3.Lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika    7 Laboratórium bunkových interakcií, MediPark, UPJŠ v Košiciach, Slovensko   
Year: 2021
Section: Clinical studies and applied experimental research in medicine
Abstract No.: 2194
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Galektíny predstavujú veľkú skupinu proteínov, patriacich do rodiny lektínov, teda skupiny biologických látok schopných rozpoznávať a viazať špecifické oligosacharidové časti molekúl glykoproteínov a glykolipidov. Expresia alebo overexpresia galektínov v nádorových bunkách môže byť považovaná za znak malígnej progresie nádoru, ktorá často súvisí so šírením nádorových buniek (metastázovaním), vďaka čomu sú galektíny považované za potenciálne biomarkery nádorových buniek.

Táto štúdia sa zaoberá analýzou expresie galektínu-3 na normálnych a patologických leukocytoch hematoonkologických pacientov s chronickou lymfocytovou leukémiou (B-CLL). Expresia galektínu-3 na patologických a normálnych B-lymfocytoch bola sledovaná pomocou multiparametrickej multifarebnej prietokovej cytometrie. V priebehu štúdie sme analyzovali 67 vzoriek pacientov s chronickou B-lymfocytovou leukémiou, z toho bolo: 50 vzoriek periférnej krvi a 17 vzoriek kostnej drene.

Patologické B-lymfocyty, v porovnaní s normálnymi B-lymfocytmi signifikantne overexprimovali galektín-3. V prípade prognosticky najhoršej cytogenetickej podskupiny CLL pacientov s del17p, pre ktorých je charakteristická zlá liečebná odpoveď na konvenčnú imunochemoterapiu, sme pozorovali zvýšenú expresiu galektínu-3 v porovnaní s kontrolou, ktorú predstavovali CLL pacienti bez del17p. Títo pacienti rovnako preukázali nízku hladinu hemoglobínu a tiež nižší počet trombocytov, ktorý rovnako koreloval s expresiou galektínu-3.

Výsledky našej práce naznačujú potenciálnu anti-galektín-3 terapeutickú stratégiu u pacientov s deléciou 17p a zároveň zlou odpoveďou na konvenčnú chemoterapiu. Zníženie expresie galektínov alebo potlačenie ich biologickej funkcie za pomoci selektívnych prírodných alebo syntetických inhibítorov, môže v budúcnosti predstavovať novú terapeutickú stratégiu. Inhibítory galektínov sa javia ako potenciálne protinádorové a antimetastatické látky najmä v tých prípadoch, v ktorých sú galektíny upregulované v nádorovom mikroprostredí. Posledné štúdie sľubujú inovatívne možnosti liečby za pomoci selektívnej blokády jednotlivých členov galektínovej rodiny a to buď samostatne alebo v kombinácii s inými terapeutikami, čo môže v konečnom dôsledku viesť až k zastaveniu progresie nádorových ochorení.

Táto práca bola realizovaná za podpory: Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA-1/0673/19), Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV-14-0731) a grantového programu Karlovej Univerzity (PROGRES Q37).