Priebeh experimentálnej hemonchózy ovplyvnenej obohatením kŕmnej dávky o liečivé rastliny a stopový prvok selén

Authors: Michaela Komáromyová 2,1    Michal Babják 1    Michaela Urda Dolinska 1    Alžbeta Königová 1    Zora Váradyová 3    Marián Várady 1   
1 Parazitologický ústav, Slovenská akadémia vied, Košice, Slovenská republika    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika    3 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, Slovenská akadémia vied, Košice, Slovenská republika   
Year: 2021
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
Abstract No.: 2190
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Zdravie a produktivita hospodárskych zvierat sú negatívne ovplyvňované prítomnosťou parazitov gastrointestinálneho traktu ako je napr. Haemonchus contortus. Terapia a profylaxia týchto ochorení, v súčasnosti realizovaná najmä profylaktickým používaním širokospektrálnych antihelmintických liečiv bez predošlých parazitologických vyšetrení, viedla v priebehu rokov k vzniku rezistencie na používané antihelmintiká. Pri súčasnom trende “bio” chovov je použitie syntetických liečiv nežiadúce z viacerých hľadísk. Náš výskum sa zameriava na alternatívne prístupy realizované obohacovaním kŕmnej dávky na zlepšenie imunity a vysporiadanie sa s parazitárnou infekciou.

Dvadsaťjeden jahniat bolo experimentálne infikovaných L3 larvami citlivého kmeňa Haemonchus contortus. Jahňatá boli rozdelené do troch skupín podľa stravy: kontrolná skupina bez obohatenej kŕmnej dávky, zvieratá s obohatenou kŕmnou dávkou o zmes liečivých rastlín (Herbmix) a zvieratá s kŕmnou dávkou obohatenou o organický selén (Selplex). Sledované boli dva hlavné ukazovatele infekcie H. contortus: počet vajíčok v truse (FEC; týždenne) a prírastky živej hmotnosti (LWG; mesačne). Počas 119 dní (D) dlhého experimentálneho obdobia boli jahňatá dvakrát reinfikované z dôvodu simulácie prirodzených podmienok na pastvine.

Priemerný FEC bol vyjadrený počtom vajíčok na gram trusu (EPG), ktoré boli významne ovplyvnené liečbou a časom. Na D91 došlo k významnému poklesu produkcie vajíčok u oboch liečených skupín v porovnaní s kontrolou, pričom hodnoty v Herbmix skupine zotrvali nízke. Rozdiel medzi priemernou telesnou hmotnosťou a LWG medzi skupinami nebol signifikantný, avšak čas významne ovplyvnil telesnú hmotnosť a priemernú kumulatívnu LWG. Pitva na D119 nepreukázala štatisticky významné rozdiely v počte H. contortus v sleze medzi liečenou a kontrolnou skupinou, ale u oboch liečených skupín bol zaznamenaný pokles parazitárnej infekcie.

Tieto výsledky ukazujú, že obohatenie stravy o vybrané liečivé rastliny a stopový prvok selén má pozitívny vplyv pri znižovaní intenzity parazitárnej infekcie a zlepšení zdravotného stavu jahniat. Takto obohatené kŕmne dávky môžu znížiť potrebu používania syntetických antihelmintík a tým prispieť k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu.

Tento výskum bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV18-0131.