Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu

Authors: Matúš Adamička 1    Adriana Adamičková 2    Ľuboš Danišovič 1    Andrea Gažová 3    Ján Kyselovič 2   
1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko    2 Jednotka klinického výskumu. V. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovensko    3 Ústav farmakológie a klinickej farmakológie. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko   
Year: 2021
Section: Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Abstract No.: 2183
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Statíny, inhibítory 3-hydroxy 3-metylglutaryl koenzým A reduktázy, sú liečivá požívané v terapii hypercholesterolémie a prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Ich základným terapeutickým cieľom je znižovanie syntézy cholesterolu v pečeňových bunkách, okrem toho však klinické štúdie jednoznačne preukazujú aj ďalšie benefitné účinky statínov na kardiovaskulárny systém, ktoré sú nezávislé od modulujúcich vlastností v lipidoch. K pleiotropným účinkom zaraďujeme zlepšenie funkcie endotelu, inhibíciu tvorby trombov, inhibíciu proliferácie buniek hladkej svaloviny a agregácie doštičiek, či ich cytoprotektívny účinok.

Cieľom našej práce bolo preskúmať pôsobenie statínov na zmeny charakteristík populácie humánnych mezenchýmových kmeňových buniek získaných izoláciou z kostnej drene a zubnej pulpy a vzájomne ich porovnať.

V našej práci sme použili viaceré molekulárno-biologické metódy pre analýzu vlastností humánnych mezenchýmových kmeňových buniek z kostnej drene (BM-MSC) a zo zubnej pulpy (DPSC). Pomocou metódy prietokovej cytometrie sme analyzovali základnú charakteristiku, ako početnosť a viabilitu buniek a rovnako aj expresiu vybraných fenotypových povrchových markerov (CD70, CD90, CD105, CD14, CD20, CD34, CD45) pred a po farmakologickom ovplyvnení atorvastatínom. Imunofluorescenčným farbením vimentínu, markera mezenchýmového pôvodu, a jadier sme porovnali získané bunkové kultúry kmeňových buniek získaných izoláciou z kostnej drene a zubnej pulpy.

Naše výsledky preukázali, že atorvastatín v in vitro podmienkach nemá vplyv na charakteristiku a fenotyp humánnych mezenchýmových kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene a zubnej pulpy.

Táto práca vznikla s podporou APVV-18-0103 a APVV-14-0416.