Zmeny regulácie inzulínových rastových faktorov IGF1 a IGF2 v mezenchýmových kmeňových bunkách izolovaných z kostnej drene po farmakologickom ovplyvnení

Authors: Adriana Adamičková 1    Andrea Gažová 2    Matúš Adamička 3    Simona Valášková 4    Nikola Chomaničová 4    Nikoleta Hulajová 5    Ján Kyselovič 1   
1 Jednotka klinického výskumu. V. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovensko    2 Ústav farmakológie a klinickej farmakológie. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko    3 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky. Lekárska fakulta UK, Bratislava, Slovensko    4 Katedra farmakológie a toxikológie. Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Slovensko    5 IV. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovensko   
Year: 2021
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
Abstract No.: 2180
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Bunková terapia odkrýva nové spektrum terapeutických možnosti liečby závažných civilizačných ochorení, k akým patria myokardiálna ischémia, chronické srdcové zlyhávanie, diabetes mellitus či kritická končatinová ischémia. Rozhodujúcu úlohu v skupine buniek s regeneračným potenciálom zohrávajú mezenchýmové kmeňové bunky (MSC), ktoré okrem schopnosti diferenciácie na široké spektrum bunkových typov sú charakteristické aj protizápalovými a imunomodulačnými vlastnosťami. Jedným z účinkov MSC buniek je uvoľňovanie cytoprotektívnych molekúl, akými sú inzulínu podobné rastové faktory (IGF-1 a IGF-2), ktoré pôsobia antiapopticky a zapájajú sa do procesu mobilizácie progenitorových buniek. Veľmi často používané liečivá v prevencii ochorení kardiovaskulárneho systému sú statíny, ktoré sú charakteristické svojím hypolipidemickým pôsobením, avšak okrem neho sa vyznačujú aj veľkým množstvom pleiotropných účinkov.

V predkladanej práci sme sa zamerali na objasnenie molekulárneho mechanizmu in vitro pôsobenia atorvastatínu na populáciu mezenchýmových kmeňových buniek izolovaných z kostnej drene pacientov s kritickou končatinovou ischémiou s cieľom preskúmania zmien ich auto a parakrinných vlastností. Preukázali sme komplexné ovplyvnenie IGF-1 a IGF-2 systému atorvastatínom, signifikantnú redukciu relatívnej expresie pre IGF-1 (p<0,0001) a signifikantne zvýšenú relatívnu expresiu IGF-2 (p<0,001). Zároveň sa nami sledovaná expresia pre receptor IGF1 nezmenila.

Predpokladáme, že statíny zasahujú do aktivácie viacerých signálnych dráh v humánnych mezenchýmových kmeňových bunkách a sú potrebné ďalšie analýzy, ktoré by pomohli preskúmať ich účinky.

Táto práca vznikla s podporou APVV-18-0103 a APVV-14-0416.