Redukcia externých železných minerálov pomocou bunkového elektrónového transportu

Authors: Jakub Olajoš 1    Roland Sůra 1    Marián Antalík 1   
1 Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra biochémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Moyzesová 11, 040 01 Košice, Slovenská republika   
Year: 2021
Section: Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 2177
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Vo vode rozpustné soli železa sú jedným z úzkych miest pre rast mikroorganizmov a tým aj základných potravinových potrieb ďalších organizmov vrátane človeka. Malá dostupnosť železa pre existenciu organizmov je spojená s tým, že v oxidačnej atmosfére aká existuje na Zemi dochádza k jeho oxidácii na Fe3+, ktorého anorganické zlúčeniny sú výrazne menej rozpustné vo vode ako je to v prípade solí Fe2+. Preto poznanie procesov vonkajšieho prenosu redukčných ekvivalentov mimo buniek je v súčasnosti jednou z veľmi dôležitých vedeckých úloh, ktoré by mohli viesť k efektívnemu zdroju obnoviteľných energií ako aj k znižovaniu globálneho otepľovania. Existuje veľký počet hémových proteínov, ale aj iných druhov proteínov, ktoré sprostredkúvajú prenos elektrónov či už v respiračnom reťazci, ale aj v iných oxidoredukčných procesoch. V poslednom období sa ukazuje v tomto smere veľmi dôležitý proces mimobunkového prenosu elektrónov, ktorý sprostredkováva prenos redukčných zdrojov z vnútra bunky na jej povrch a potom do vo vode málo rozpustných hornín, ktoré obsahujú železo v oxidačnom stupni 3+ (Fe3+). Elektrónový prenos z cytoplazmy do mimobunkových priestorov k redukcii minerálov oxidu železitého, vyžaduje dômyselný transportný systém zahrňujúci nízkomolekulárne látky a viachemové cytochrómy ako aj proteínové agregáty vytvorené z hemových proteínov, ktoré zabezpečujú tento proces cez vonkajšiu bunkovú membránu a aj mimo bunky. V nedávnej minulosti bolo získaných mnoho poznatkov k poznaniu povahy týchto štruktúr ako aj k mechanizmu ako prebieha takýto elektrónový prenos. Napriek tomu množstvo základných vedomostí o týchto procesoch ako aj štruktúrach multihémových agregátoch je nedostatočne preskúmaných. Elektrón výmenné reakcie, ktoré prebiehajú medzi mikrobiálnymi bunkami a tuhými materiálmi, ktoré sa označujú ako extracelulárny transport elektrónov (EET), pritiahli vysokú pozornosť v oblasti mikrobiálnej fyziológie, mikrobiálnej ekológie a biotechnológie. Štúdie modelových druhov baktérií, ktoré redukujú železo, ako je napríklad Geobacter spp. a Shewanella spp. odhalili, že redoxne aktívne proteíny, najmä cytochrómy typu c vonkajšej membrány (OMC), hrajú v procese EET kľúčovú úlohu. Nedávne metagenómové analýzy odhalili, že rôzne mikroorganizmy, u ktorých sa nepreukázalo, že majú schopnosť EET, obsahujú aj proteíny podobné OMC, čo naznačuje, že EET prostredníctvom OMC by sa mohol v mikroorganizmoch viac zachovať, ako sa pôvodne predpokladalo [1].

Práca bola podporená grantom VEGA 1/0138/20.
[1] PIRBADIAN, S. et al. 2014. Shewanella oneidensis MR-1 nanowires are outer membrane and periplasmic extensions of the extracellular electron transport components. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Vol. 111, pp. 12883-12888.