Porovnanie biologických vlastností ľudských zubných kmeňových buniek počas krátkodobej a dlhodobej kultivácie

Authors: Janka Pálešová 1    Romana Záhumenská 1    Ján Strnádel 2    Slavomíra Nováková 2    Erika Halašová 2    Henrieta Škovierová 2   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biochémie, Martin, Slovensko    2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu   
Year: 2021
Section: Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Abstract No.: 2167
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Dospelé zubné kmeňové bunky (DSC) majú výbornú schopnosť proliferácie a diferenciácie do iných typov tkanív v rámci svojej zárodočnej vrstvy. Pre úspešnú terapiu dospelými kmeňovými bunkami je potrebná ich rozsiahla ex vivo expanzia ako aj dostatočná diferenciačná kapacita. Je vysoko pravdepodobné, že dlhodobá kultivácia vyvoláva kontinuálne zmeny v DSC a preto môže podstatná časť buniek podstúpiť senescenciu. Pre bunky kultivované in  vitro predstavuje senescencia obmedzujúci faktor, ktorý vyúsťuje do obmedzenej dĺžky života buniek a redukuje ich diferenciačný potenciál (1).

V našej práci sme použili de novo pripravenú primárnu bunkovú líniu z tkaniva zubného folikulu. Bunky boli dlhodobo kultivované počas štyroch mesiacov za štandardných podmienok. Analyzovali a porovnali sme biologické vlastnosti DSC počas krátkodobej a dlhodobej kultivácie. Študovali sme morfológiu buniek, expresiu povrchových markerov (CD9, CD34, CD44, CD90), bunkové delenie, karyotyp buniek a diferenciačný potenciál.

Preukázali sme, že počas dlhodobej in vitro expanzie dochádza k zníženiu diferenciačného a proliferačného potenciálu a k vzniku cytogenetických aberácií.

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV-15-0217,a grantom VEGA 1/0310/21 a GUK 29/2021.
1.    Morsczeck, C., Gresser, J. and Ettl, T. 2016. The induction of cellular senescence in dental follicle cells inhibits the osteogenic differentiation. Mol Cell Biochem. 2016, 417, pp. 1-6.