Potenciál funkčnej obnovy miechy po poškodení a epidurálnej OF stimulácii

Authors: Mária Bačová 1    Katrína Bimbová 1    Nadežda Lukáčová 1    Ján Gálik 1   
1 Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, Košice, Slovensko   
Year: 2021
Section: Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Abstract No.: 2166
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Obnova neurologických funkcií po poškodení miechy (SCI) je jedným z hlavných cieľov mnohých liečebných intervencií v klinických aj experimentálnych štúdiách. Jedným z potenciálnych terapeutických prístupov je aj liečba slabým oscilujúcim elektrickým poľom (OF stimulácia; 50µA), ktorú sme aplikovali na modeli kompresného poškodenia miechy (Th9 kompresia; 40g závažie/15min). Pre adekvátne posúdenie účinnosti aplikovanej terapie na funkčnú obnovu miechy je nevyhnutné monitorovanie správania experimentálnych zvierat pomocou behaviorálnych testov. V našom experimente boli na hodnotenie regenerácie motorických a senzorických funkcií využité nasledujúce behaviorálne analýzy: testovanie zvierat v otvorenom poli (open-field test); test horúcej platne (hot-plate test) a testovanie regenerácie zadných končatín s využitím BBB hodnotiacej škály (BBB test). Experimentálne zvieratá (dospelé samice kmeňa Wistar) boli rozdelené do viacerých skupín: zvieratá s poškodením miechy (SCI skupina); zvieratá s poškodením miechy a implantáciou OF stimulátora (OFS+SCI) a zvieratá s traumou miechy a nefunkčnou stimuláciou (nOFS+SCI). Počas 8 týždňového prežívania boli zvieratá viacnásobne testované v pravidelných intervaloch vždy rovnakou osobou. Výsledky behaviorálnych analýz poukázali na štatisticky významné rozdiely medzi experimentálnymi skupinami. U zvierat s aktívnou OF stimuláciou bola pozorovaná výraznejšia obnova senzorických a čiastočne aj motorických funkcií v porovnaní so zvieratami bez stimulácie. Okrem behaviorálnych testov boli zvieratá testované aj elektrofyziologickými testami (snímanie transkraniálnych motorických evokovaných potenciálov; tcMEPs), ktoré sú využívané pri hodnotení integrity motorických nervových dráh po SCI. Podobne ako v prípade behaviorálnych analýz, aj výsledky tejto funkčnej analýzy poukázali na potenciálny neuroregeneračný vplyv slabej OF stimulácie na tkanivo miechy po experimentálne navodenej traume.  

Tento projekt bol financovaný s podporou grantov VEGA č.2/0098/20; 2/0145/21; APVV19-0324; 15/0766; a SF EU ITMS-313011V344; IITMS-313011D103.