Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2

Authors: Eva Kocianová 1    Radivojka Bánová, 2    Katarína Grossmanová, 1    Katarína Kaľavská, 3,4    Tereza Goliaš, 1   
1 Oddelenie nádorovej biológie, Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika    2 Oddelenie rickettsiológie, Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika    3 Jednotka translačného výskumu, LFUK, NOÚ    4 Jednotka traOddelenie molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum, SAV   
Year: 2021
Section: Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
Abstract No.: 2162
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

U mužov v produktívnom veku sú nádory semenníkov najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením. Až 98% nádorov semenníka predstavujú nádory zo zárodočných buniek (TGCTs testicular germ cell tumors). Hoci pacienti majú zväčša priaznivú prognózu, v niektorých prípadoch sa objavuje rezistencia na liečbu cisplatinou [1]. Posledné desaťročia sa ukazuje zacielenie liečby na metabolizmus nádorových buniek ako veľmi efektívne [2], ale metabolické stratégie nádorových buniek semenníkov zatiaľ neboli objasnené. Domnievame sa, že testikulárne nádorové bunky NTERA-2 senzitívne a rezistentné na cisplatinu majú rozdielne metabolické preferencie, ktoré môžu súvisieť s ich citlivosťou na cisplatinu.

 Nádorové bunky sa vyznačujú veľkou plasticitou a adaptabilitou, vďaka čomu môžu modulovať metabolizmus tak, aby boli pokryté ich zvýšené biosyntetické a bioenergetické nároky [4,3]. V našich experimentoch sme sa zamerali na vybrané metabolické dráhy, ktoré sú v mnohých nádorových bunkách modulované s cieľom popísať rozdiely medzi senzitívnymi a rezistentnými bunkami NTERA-2.

Z našich výsledkov vyplýva, že rezistentné bunky NTERA-2 majú oxidatívnejší metabolizmus v porovnaní so senzitívnymi bunkami. Na rozdiel od senzitívnych buniek, rezistentné bunky NTERA-2 neexprimovali laktát dehydrogenázu A (LDHA), ktorá preferenčne katalyzuje konverziu pyruvátu na laktát. Zároveň rezistentné bunky NTERA-2 produkovali menej laktátu ako senzitívne bunky. Na druhej strane rezistentné bunky vykazovali zvýšenú hladinu dýchacích komplexov a tiež pravdepodobne prijímali viac glutamínu ako senzitívne bunky. Rozdiely v metabolizme senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 nám poskytli nádej, že by sme mohli cieleným ovplyvnením metabolizmu rezistentných buniek zvýšiť ich citlivosť na cisplatinu. Zvýšenie citlivosti na cisplatinu rezistentných buniek sme navodili kombináciou látok: 50µM cisplatiny s 25mM oxamátom (inhibítor LDH) a 50µM cisplatiny s 0,25mM diazoxidom (inhibítor dýchacieho komplexu II).

Veríme, že objasnenie metabolických preferencií senzitívnych a rezistentných nádorových buniek semenníkov bude časťou mozaiky, ktorá nám vytvorí ucelený  obraz tohto nádorového ochorenia a otvorí nám nové možnosti terapie nádorového ochorenia semenníkov.

Práca vznikla za podpory grantov: VEGA No.1/0043/18 a VEGA No. 2/0078/19.
[1] Cheng, L., Albers, P., Berney, D.M., et al. Testicular Cancer. Nature Reviews Disease Primers. 2018, 4(29), 1-24.
[2] LUENGO, A., Gui, D. Y., VANDER HEIDEN, M. G., Targeting Metabolism for Cancer Therapy. Cell Chemical Biology. 2018, 24(9), 1161-1180.
[3] Vander Heiden, M.G., Cantley, L.C., Thompson, C.B. Understanding the Warburg Effect: The Metabolic Requirements of Cell Proliferation. Science. 2009, 324(5930), 1029-1033.
[4] DEBERARDINIS, R. J., LUM, J. J., HATZIVASSILIOU, G., et al. The Biology of Cancer: Metabolic Reprogramming Fuels Cell Growth and Proliferation. Cell Metabolism. 2008, 7(1), 11-22.