Syntaxonomický systém tvrdých lužných lesov Slovenska - analýza súčasného stavu

Authors: Mária Petrášová    
Year: 2010
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 216
ISBN: 978-80-970421-8-9