Komplexy zinku s 5-chlór-7-nitro-8-hydroxychinolínom ako potencionálne protirakovinové látky

Authors: Michaela Harmošová 1    Erika Samoľová 2    Ivan Potočňák 1   
1 Ústav chemických vied, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice, Slovenská republika    2 Fyzikálny ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha, Česká republika   
Year: 2021
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
Abstract No.: 2147
ISBN: ISBN 978-80-972360-7-6

Rakovina sa v súčasnosti radí medzi najzávažnejšie ochorenia [1]. V našej práci sme sa zamerali na prípravu zinočnatých komplexov s 5-chlór-7-nitro-8-hydroxychinolínom (HClNQ), za použitia rôznych zinočnatých solí (ZnCl2, ZnBr2·2H2O, ZnI2, Zn(NO3)2·6H2O a ZnSO4·7H2O), rozpúšťadiel (EtOH, MeOH a DMF), prítomnosti, respektíve neprítomnosti bázy (KOH a NaOH) a rôzneho pomeru látkového množstva zinočnatej soli k HClNQ. Boli pripravené štyri nové komplexy, NH2(CH3)2[Zn(ClNQ)3]·DMF (1), K[Zn(ClNQ)3]·2DMF (2), {Na[Zn(ClNQ)(SO4)(H2O)]}n (3) a [Zn(ClNQ)2(H2O)2] (4). Pripravené  látky boli charakterizované elementárnou analýzou, IČ spektroskopiou a monokryštálovou RTG štruktúrnou analýzou. V prezentácii sme sa zamerali na štruktúry pripravených látok. Iónové látky 12 majú analogické štruktúry, v ktorých sú na centrálny atóm zinku chelátovo bidentátne naviazané tri molekuly deprotonizovaného 5-chlór-7-nitro-8-hydroxychinolínu (ClNQ) a záporný náboj aniónu je vyvažovaný dimetylamónnym (1) a draselným katiónom (2), pričom v komplexe 2 je prítomná ešte jedna solvatovaná molekula DMF. Látka 3 patrí medzi látky s polymérnou štruktúrou. Na centrálny atóm zinku je chelátovo bidentátne naviazaná jedna molekula ligandu ClNQ, jedna molekula vody a dvojica kryštalograficky ekvivalentných síranových skupín, ktoré prepájajú susedné atómy zinku za vzniku cik-cak reťazca. Okrem nich sú centrálne atómy prepojené aj prostredníctvom iónových interakcií medzi atómami kyslíka, na ktorých je čiastkový záporný náboj a medzi katiónom sodíka. V prípade molekulovej látky 4 uvádzame len model štruktúry, v ktorej sa na centrálny atóm zinku v ekvatoriálnych polohách viažu chelátovo bidentátne dve molekuly ligandu ClNQ a axiálne polohy sú obsadené dvomi molekulami vody. Pripravené látky chceme v budúcnosti otestovať voči rôznym rakovinovým bunkovým líniám a mikroorganizmom pre zistenie ich cytotoxickej a antimikrobiálnej aktivity.

Táto práca vznikla za finančnej podpory grantov: VEGA 1/0148/19, vvgs-pf-2020-1425 a vvgs-pf-2021-1772.
[1] Bray. F. et al. (2018). CA: Cancer J. Clin., 68(6), 394–424.